Política de privacitat

Ací podrà trobar informació per a conéixer com seran tractats les seues dades personals. Garantim els seus drets aplicant el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Si ens facilita les seues dades personals identificatives amb la finalitat de formular una consulta, un suggeriment a través del formulari de contacte, o l’enviament de comunicacions electròniques, accepta les polítiques i condicions legals que regeixen el servei.
El tractament de les dades personals es durà a terme de manera lleial i legítima, amb respecte als seus drets i des del compromís amb la privacitat de la persona usuària, la confidencialitat i la seguretat de la informació.

Responsable del tractament de dades personals
Se l’informa que el Responsable del tractament és l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell.

Plza. del Poble, 1 – CP: 46131
Telèfon: 96 185 25 00

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell.s disposa d’un Delegat de Protecció de Dades. Pot contactar amb ell a través de la nostra Seu Electrònica.

Finalitat del tractament
Les dades personals aportades a través de la web per les persones usuàries seran tractats únicament per a dur a terme l’atenció de les sol·licituds d’informació o suggeriments realitzats mitjançant el formulari de contacte habilitat en aquesta web, així com l’enviament de comunicacions electròniques en el seu cas.
En tal sentit, i per a la correcta consecució de les finalitats descrites, se sol·licita l’aportació les dades identificatives a l’efecte de contacte. La informació aportada per la persona usuària serà certa, exacta i suficient per a la finalitat del tractament de les dades.

Base legal del tractament
La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de la web.

Conservació de les dades personals
Les dades personals de l’usuari es conservaran durant el temps estrictament necessari per a complir amb la finalitat exposada anteriorment. Ens limitarem exclusivament a atendre la sol·licitud eliminant el missatge després d’un termini prudencial. Únicament es guardarà registre en els termes exigits per la Llei per a determinar les possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei, en coherència amb el que es disposa en la present política de privacitat i la legislació aplicable en cada cas.

Destinataris i transferència de les dades personals.
Les dades personals de la persona usuària no es comunicaran ni cediran a cap tercer, excepte obligació legal. De la mateixa forma, no estan previstes transferències internacionals de dades personals, adoptant-se, en cas que pogueren produir-se o concórrer, totes les garanties disposades a aquest efecte en la normativa de protecció de dades.

Drets personals de les persones interessades
La persona usuària podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i revocació del consentiment, dirigint una sol·licitud a través de la nostra Seu Electrònica amb la seua identificació electrònica.
També podrà per escrit a l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, mitjançant registre d’entrada, acompanyant a la seua sol·licitud copia del seu DNI o document identificatiu equivalent (passaport, N.I.E…) a la direcció esmentada anteriorment.

Autoritat de protecció de dades competent.
La garantia dels drets dels usuaris competeix a l’autoritat de control competent: Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid), davant la qual pot presentar-se reclamacions si es considera convenient.
Abans de formular una reclamació, és recomanable contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’entitat, les dades de la qual s’han exposat anteriorment, a fi d’intentar resoldre la possible situació o conflicte que s’haja produït. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de la nostra Seu Electrònica.

Actualització de la Política de privacitat.
Aquesta Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-la a futures novetats que resulten d’aplicació, o per motius tècnics, operatius o altres, informant prèvia i raonablement a les persones usuàries dels canvis que es produïsquen, quan això siga possible.

En tot cas, es recomana que llija amb detall eventuals avisos sobre canvis en aquesta Política. Així mateix, si té qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic info@bimparticipa.es o a través de la nostra Seu Electrònica.

Idioma
Utilitzem cookies únicament per a millorar la navegabilitat, l'experiència i la usabilitat de la nostra web, no recaptem informació de les persones usuàries. Pots acceptar totes les cookies prement el botó "Acceptar", o pots informar-te sobre totes les cookies que s'usen o desactivar-les a través de la nostra política de cookies .
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Skip to content